วิทยาการคำนวณ 1 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาทั้งหมด 3 หน่วย  ประกอบด้วย แนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และการพัฒนาโครงงาน