รายวิชาที่มีอยู่

       ศึกษาเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานในบ้าน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างในบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานยนต์ งานไม้ งานปูน งานประปา งานสี เป็นต้น การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านตามมาตรฐานเหมาะสมกับงานและการดำรงชีวิต ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานในบ้านเกี่ยวกับ งานเขียนแบบ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานยนต์ งานไม้ งานปูน งานประปา งานสี จัดทำโครงงานช่างบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานงานช่างพื้นฐานในบ้านอย่างปลอดภัย เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านตามมาตรฐานเหมาะสมกับงานและการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทำโครงงานช่างได้

  รายละเอียดวิชา ง 23101 จำนวน 1 หน่วยกิต จำนวนเวลา 2ชั่วโมง/สัปดาห์

  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

      คุณครูกาญจนา  บุญสร้อย