Available courses

  วิทยาการคำนวณ 1 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาทั้งหมด 3 หน่วย  ประกอบด้วย แนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และการพัฒนาโครงงาน

  วิชาเพิ่มเติม ม.3 โดย ครูจารุณี สอนใจ 

       ศึกษาเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานในบ้าน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างในบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานยนต์ งานไม้ งานปูน งานประปา งานสี เป็นต้น การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านตามมาตรฐานเหมาะสมกับงานและการดำรงชีวิต ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานในบ้านเกี่ยวกับ งานเขียนแบบ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานยนต์ งานไม้ งานปูน งานประปา งานสี จัดทำโครงงานช่างบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานงานช่างพื้นฐานในบ้านอย่างปลอดภัย เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านตามมาตรฐานเหมาะสมกับงานและการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทำโครงงานช่างได้

  ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก    การแสดงผลด้วยภาพ
  วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  เครื่องขับแผ่นบันทึก  ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์
  เครื่องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข้อมูล
  การใช้โปรแกรมแบบมัลติมีเดีย คำสั่งในการดำเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ
  การเก็บรูปภาพ การแก้ไข การสร้างกราฟิก การสร้างงานมัลติมีเดีย การใช้สี
  การตกแต่งภาพ การเชื่อมข้อมูล หลักการสื่อหลายมิติ การสร้างข้อความหลายมิติ
  งานประยุกต์ด้านการศึกษา

  รายละเอียดวิชา ง 23101 จำนวน 1 หน่วยกิต จำนวนเวลา 2ชั่วโมง/สัปดาห์

      คุณครูกาญจนา  บุญสร้อย